15.11. 2012 Tunne Kelam: Jääb mulje bürokraatia suurenevast sekkumisest väiketootjate tegevusse.

Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühendus kohtus täna rohkem kui saja Hansa-Parlamendi esindajaga, kohtumisel arutati olulisi Läänemere regiooni puudutavaid küsimusi.

Hansa-Parlament ühendab  üle 45 kaubandus-ja tööstuskoja ning muu asutuse, kes esindavad väikese- ja keskmise (VKE) suurusega ettevõtteid kõigist Balti mere äärsetest riikidest (Saksamaa, Poola, Leedu, Läti, Eesti, Venemaa, Soome, Norra, Rootsi ja Taani).


Sakslasest Euroopa Parlamendi saadik Birgit Schnieber-Jastram rõhutas koostöö olulisust antud Euroopa piirkonnas ning kutsus üles tõhustama väike- ja keskmise suurusega  ettevõtteid puudutavat poliitikat. Balti-Euroopa saadikühenduse esimehe Tunne Kelami sõnul on tarvis paremini tajuda Läänemere piirkonna erakordselt suurt potentsiaali.


Kelami hinnangul sai just sellest arusaamast seitse aastat tagasi alguse Läänemere strateegia (LMS) idee - muuta Läänemere piirkond Euroopa Liidu kõige dünaamilisemalt arenevaks ning innovaatilisemaks regiooniks. Tegemist oli kodanikualgatusega, mis formuleerus läbi Balti-Euroopa saadikuühenduse.


Tunne Kelami arvates ei saa olla rahul sellega, et LMS kipub killustuma kaheksa liikmesriigi kümnete projektide vahel. Et saavutada LMS  algset eesmärki on tarvis kõigi osapoolte val-misolekut keskenduda kogu piirkonda hõlmavatele prioriteetidele. Läänemere ökoloogilise seisundi stabiliseerimise kõrval pidas Balti-Euroopa saadikuühenduse esimees vajalikuks ühtsete transpordikoridoride rajamist Euroopa südamesse, neist kesksena Rail Baltica projekti elluviimist, mis tasakaalustaks Soome ning Balti riikide transpordisüsteemide nõukogude-aegse ühekülgse orienteerituse itta.

 

Kolmanda prioriteedina esitas Kelam Läänemere maid ühendava ühtse energiasüsteemi arendamise ning mitte vähem olulisena piirkondliku innovatsiooni ning teadusuuringute edendamise.

Hansa-Parlamendi esimees Jürgen Hogeforster tutvustas oma organisatsiooni algatust, kuidas rakendada noorte tööjõudu väikefirmades, suurendades nii tööhõivet ning kaasates ka probleemseid noori tootmistegevusse.


Mitmed osalejad väljendasid muret seoses liikmesriikides kasvava bürokraatiaga, mis koormab liigselt eriti väike-ettevõtjaid ning pärsib nende konkurentsivõimet. Tunne Kelami hinnangul on enamasti tegemist ülemäärase aruandluse nõudmisega, millega valitsusasutu-sed ise ei oska midagi peale hakata, kuid mis asetab tegelikud tootjad ja maksumaksjad juba ette potentsiaalsesse reeglite rikkumises kahtlustatava rolli.


"See on trend, millele rahvaesindajad peavad täie tõsidusega vastu seisma," kinnitas Kelam. 

Mõlemad osapooled pidasid vajalikuks hakata jälgima ning analüüsima tööjõu liikumist ühest liikmesriigist teise ning otsima teid, kuidas võõrsil töötavad kodanikud võiksid paremini kodumaale naasta. 

 

Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: +32-228-47279

www.kelam.ee

www.facebook.com/tukebro

www.eppgroup.eu

http://www.hanse-parlament.org