20.12. 2011 Tunne Kelam: Euroopa Parlament nõuab liikmesriikidelt kooskõlastatud poliitikat suhtlemisel autoritaarsete režiimidega.

20. detsembril võttis Euroopa Parlamendi väliskomisjon Brüsselis suure häälteenamusega vastu Briti liberaali Graham Watsoni koostatud soovituse EL Nõukogule töötada välja kooskõlastatud poliitika suhtlemisel autoritaarsete partneritega.

EP väliskomisjoni liikme Tunne Kelami sõnul on tegemist parlamendi-poolse värske algatusega tugevdada EL  väärtustepõhist välispoliitikat. 

"Ühtse ja solidaarse välispoliitika teostamist on kõige enam takistanud liikmesriikide lahkarvamused selle üle, kuidas käituda autoritaarsete režiimidega, samal ajal kui viimased kasutavad EL liikmeid küüniliselt ära võimuga hangitud raha investeerimisel,  Euroopa pangateenuste kasutamisel ning oma perekonnaliikmeile privilegeeritud hariduse tagamisel," tõdes Kelam. 


Sellise olukorra jätkumine on Tunne Kelami hinnangul lubamatu, kuivõrd õõnestab EL välissuhtlemise usaldusväärsust ning soodustab autoritaarsete valitsejate võimulpüsimist. 

EP väliskomisjon soovitab EL Nõukogul töötada välja selged kriteeriumid piiramaks autoritaarsete valitsejate tegevusvabadust.


Tunne Kelami väitel on tähtis suunata võimalikud sanktsioonid repressiivse režiimi ladviku vastu ning samas hoida ära laiema elanikkonna kahjustamine.

"Soovitame väga selgelt seda, et paralleelselt sanktsioonide kohaldamisega üritaks EL toetada asjaomase riigi kodanikuühiskonda ja selle organisatsioone," ütles Kelam. 


Euroopa Rahvapartei arvukad parandusettepanekud, mille autorite hulka kuulub Kelam, soovitavad liikmesriikidel tõkestada autoritaarsete režiimide annetused EL ülikoolidele ja mõttekodadele, samuti keelustada EL  spordiklubidel ja heategevusorganisatsioonidel rahaliste toetuste vastuvõtmine valitsuste poolt, kelle suhtes on otsustatud piirangud kehtestada. Nimetatud ettepanekuid toetas väliskomisjon tervikuna. 


Kõnealust soovitust kavatseb EP täiskogu arutada ja hääletada oma 2012.a. veebruari istungjärgul.