28.05. 2013 EL tulevikule on eluliselt tähtis julgeolekualaste teadusuuringute parem rahastamine uuest eelarveraamistikust

Euroopa Parlamendi saadik Tunne Kelam korraldas koos Euroopa
Julgeolekuorganisatsiooniga (European Organisation for Security (EJO)) 28. mail Brüsselis parlamendiliikmete kohtumise Euroopa Komisjoni, teadusasutuste ja erasektori esindajatega. Kohtumise peaeesmärk oli võtta seisukoht julgeolekualaste teadusuuringute väljavaadete suhtes Euroopa Liidu uues eelarveraamistikus.

Tunne Kelami sõnul on tähtis ühiste jõudude ja koordineeritud koostööga hoida Horisont 2020* tulevase finatsraamistiku keskmes.

"Horisont 2020 on kavandatud just selleks, et anda uut hoogu innovatsiooni ja teadusuuringute arengule Euroopa Liidus.  See programm on oluline samuti Euroopa julgeoleku tugevdamiseks ning meie küberrünnakute tõrjumise võimekuse
suurendamiseks," ütles Eesti saadik. 

Osalejad rõhutasid vajadust eelarveläbiräämistel tugevdada paindlikkuse elementi, vältida tehnilistesse probleemidesse takerdumist ning saavutada kokkulepe Euroopa Liidu ühiseid perspektiivseid vajadusi arvestades.

Euroopa Komisjonilt oodati läbirääkmiste käigus suuremat ühtsust põhimõttelistes probleemides, selle asemel, et kulutada energiat vaidlustele, milline peadirektoraat peaks vastutama millise eelarvelõigu eest.

Tunne Kelam leidis, et üheks praktiliseks vahendiks oleks julgeolekut puudutavaid teadusuuringuid rahastada eri valdkondadest, milleks on tähtis kokkulepe paindliku lähenemise üle. 

Tema sõnul leidsid kõik osavõtjad, et regulaarsed arvamustevahetused asjatundjate, Komisjoni juhtametnike ning poliitikute vahel aitavad selgusele jõuda EL prioriteetide suhtes ning võimaldavad neid tõhusamalt ellu viia.

*Programm Horisont
2020 on põhiline vahend Euroopa Ülemkogu ja Euroopa Parlamendi juhtalgatuse
„Innovaatiline liit” rakendamisel.