06.05. 2015 Juuni ülemkogu peab kokku leppima EL vastastikuse kaitse klauslis

Euroopa Parlamendi liikmed arutasid 5. mail koos liikmesriikide ja Norra rahvusparlamendi delegatsiooniga ettevalmistusi juunikuiseks EL kaitseteemaliseks ülemkoguks. Sissejuhatava ettekandega esines Euroopa Liidu välisteenistuse peasekretär Alain Le Roy.


Euroopa Parlamendi väliskomisjoni ning julgeoleku-ja kaitse allkomisjoni liige Tunne Kelam ütles, et eelmine, 2013. detsembris  toimunud EL kaitsealane ülemkogu valmistas pettumuse. "Vahepeal on edusammud olnud aeglased, EL kaitse-alased sammud jäävad märgatavalt maha julgeolekut ohustavaist arenguist," ütles Kelam.

 

Tunne Kelam esitas eelseisvale ülemkogule kolm lahendamist vajavat ülesannet.

 

Esiteks, tunnustada selgelt ja üheselt põhimõttelist muutust senises Euroopa stabiilsus- ja julgeoleku süsteemis. "Tegemist on pikaajalise probleemiga. Tuleb arvestada, et konfliktid EL vahetus naabruses suurenevad nii arvult kui tõsiduselt, tegemist on paljudel juhtudel sõja ilminguiga eri tasanditel ja eri vormides. See nõuab Euroopa Liidult ühtset kaitsestrateegiat."

 

Teiseks peab ülemkogu võtma vastu konkreetsed otsused kaitsevõime praktiliseks tugevdamiseks.  NATO Walesi tippkohtumine 2014. septembris päädis Kelami sõnul täiesti ebarahuldava järeldusega, mis soovitas pelgalt kaitsekulutuste kärped peatada, mitte aga neid suurendada. "Euroopa Parlamendi äsjase uurimuse kohaselt täitis 2014. aastal   NATO soovitatud 2% kriteeriumi EL liikmeist vaid kolm," kinnitas Kelam. "Käesolevaks aastaks jääb selle ennustuse järgi ainsaks kaitsenormide täitjaks Eesti.  Moraalselt on see tähtis, kuid ei suuda kuidagi lahendada EL praktilise kaitse vajadusi."

 

Kolmandaks peab ülemkogu selgelt defineerima, kuidas rakendada EL lepingus olevat vastastikuse kaitse klauslit, millele iga liikmesriik saaks agressiooni korral tugineda.

 

"Uues olukorras on möödapääsmatu vajadus olla valmis asümmeetriliste hübriidsete agrssioonide korral."