10.10. 2012 EL vajab terviklikku küberjulgeoleku ja -kaitse strateegiat

Euroopa Parlamendi väliskomisjon võttis täna vastu Tunne Kelami koostatud Euroopa Liidu küberjulgeoleku ja -kaitse raporti  (poolt hääletas 46, vastu 3, erapooletu 6).


Tunne Kelami raport on esimene Euroopa Parlamendi algatus, mis käsitab küberjulgeoleku ja -kaitse väljakutseid terviklikult ning kutsub üles kujundama kõikehõlmav Euroopa Liidu  küberjulgeoleku- ja kaitse strateegia.  Raport soovitab kokku leppida küberjulgeoleku ja -kaitse ühtsete definitsioonide suhtes ning rõhutab Euroopa Liidu  institutsioonide ja liikmesriikide tegevuste koordineerimise otsustavat rolli küberjulgeoleku ja -kaitse tõhustamisel. 

"Seni on Euroopa Parlament tegelenud rünnakutega infosüsteemide vastu ning internetiühenduste ja -vabaduste turvamisega," ütles Tunne Kelam.  "Käesoleva raportiga esitatakse nägemus ühtse küberjulgeoleku probleemidest ja vajadustest, mida laiendame ka küberkaitsele."

Raport, mille algatajaks on parlamendi julgeoleku- ja kaitse allkomisjon, taotleb Tunne Kelami sõnul  Euroopa Liidu ühtse julgeoleku- ja kaitsepoliitika võimaluste paremat kasutamist. "Meie jaoks on murettekitav niihästi otsustajate kui ka tavakodanike ebapiisav teadlikkus küberruumi ohtudest, mis kasvavad uskumatu kiirusega," tõdes raporti autor.  "Oleme märkamatult jõudnud olukorrani, kus küberrünnakud ei tähenda lihtsalt infosüsteemide blokeerimist, vaid võivad tõsiselt kahjustada riikide strateegiliste taristute toimimist, halvates nii elutähtsaid valdkondi."

Tunne Kelam kutsub Euroopa Liidu liikmesriike viima kiiremas korras lõpule rahvuslike küberjulgeolekustrateegiate koostamine, mis on lubamatult veninud.  Sellega peab kaasnema kokkulepe kohustusliku koostöö miinimumtasandi suhtes. "Siiani on ainult kümnel liikmesriigil nimetatud strateegia olemas," ütles ta.

Raport rõhutab veel kolme võtmeteemat:

Esiteks - vajadus lülitada rahvuslikesse riskianalüüsidesse ja hädaolukordade lahendamise kavadesse küberkriisi ohjamise mõõde;

Teiseks - luua raamistik avaliku ja erasektori koostööks, mis suurendaks vastastikust usaldust ning tagaks kiire teabevahetuse;

Kolmandaks - alustada laialdase küberhügieeni alase koolitustegevusega, mis hõlmaks ametnikke nii Euroopa Liidu kui liikmesriikide tasandil ning kajastuks koolide õppekavades.

Raport juhib tähelepanu vajadusele käsitada küberjulgeoleku mõõdet kõigi  kolmandate riikidega toimuvate läbirääkimiste ja lepingute koostisosana ning kutsub üles tõhustama USA ja Euroopa Liidu küberjulgeoleku-alast koostööd. 

"Kõige selle juures ärgem unustagem  põhilist, et osa Euroopa Liidu liikmesriike pole siiani ratifitseerinud isegi Euroopa Nõukogu küberkuritegevuse konventsiooni, mis on tänini säilitanud oma praktilise tähtsuse rahvusvahelise küberjulgeolekualase koostöö raamistikuna," ütles raporti autor.

Link Raporti tekstile

Euroopa Parlament hääletab raporti üle novembri plenaaristungil Strasbourgis.

Lisainformatsioon: Tunne Kelami büroo, tel: +32-228-37279

www.kelam.ee

http://www.eppgroup.eu/

http://www.europarl.europa.eu/

www.facebook.com/tukebro