06.10. 2015 Nord Stream 2 ei sobi kokku EL välis- ja julgeolekupoliitika eesmärkidega

3.oktoober 2015

Euroopa Rahvapartei fraktsioon taunib Nord-Stream 2

Euroopa Parlamendi suurim fraktsioon – 217-liikmeline Euroopa Rahvapartei (ERP) valmistas septembris ette kaks programmilist dokumenti – EL julgeolekust ja kaitsest ning energiajulgeoleku välismõõtmest.


ERP  kutsub  üles  kujundama  Euroopa  globaalse energiastrateegia.  ERP  saadikud rõhutavad seda, et juba vastu võetud EL sisemist energiaturgu reguleeriv seaduste pakett tuleb täies mahus ellu rakenda.

Suhtlemises kolmandate riikidega tuleb kõikidesse kaubandus- ja koostöölepinguisse energiat tootvate ja vahendavate riikidega kohustuslikus korras lisada energiajulgeoleku klausel, mis peab ära hoidma poliitiliselt motiveeritud energiakatkestused.  Kõik EL energiaturul tegutsevate kolmandate riikide kompaniid peavad järgima kehtivaid EL reegleid kõigis üksikasjades.

ERP fraktsiooni liikmed toetavad loobumist niihästi Venemaa kavandatud South Stream projektist kui ka selle uuest modifikatsioonist – nn Turkish Stream kavast kuivõrd mõlemad projektid  süvendaksid  praegu eksisteerivat energiasõltuvust ning on vastuolus EL-s vastu võetud energiavarustuse mitmekesistamise põhimõttega.  Samas avaldab  ERP fraktsioon selget poolehoidu nn Lõuna koridori torujuhtme ehitamisele, mis ühendaks Kesk-Aasia, Taga-Kaukaasia ning Lähis-Ida energiatootjad Türgi kaudu EL energiatarbijatega. 

Ida- ja Kesk-Euroopa saadikute algatusel, milles osales Eesti eurosaadik Tunne Kelam,  võttis ERP fraktsioon 30. septembril selge seisukoha Nord Stream 2 ehituskava suhtes.

„ERP on veendunud, et Nord Stream 2 kokkulepe ei ole kooskõlas EL strateegiaga, mis näeb ette imporditava energia varustusallikate ja transiidikanalite mitmekesistamise.  See ei ole kooskõlas ka EL välis- , julgeoleku- ja Idapartnerluspoliitika eesmärkidega kuivõrd tugevdab EL sõltuvust Vene gaasitarnetest,“ kinnitab  ERP  dokument. 

Tunne Kelami sõnul nõuab  Euroopa Parlamendi mõjukaim poliitiline grupp, et Euroopa Komisjon ning Euroopa välisteenistus annaksid põhimõttelise hinnangu Nord Stream 2 kokkusobivusele EL seadustega ning tagaksid selle, et kõiki asjakohaseid EL seadusi täies mahus täidetaks.