19.03. 2013 Euroopa Liit ei saa endale lubada järjekordset luhtunud Lissaboni strateegiat

Täna arutati Brüsselis EL tulevase teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi "Horisont 2020" võimalikke julgeoleku teemaga seotud aspekte. Kohtumise üks avakõnelejaid, Euroopa Parlamendi julgeoleku- ja kaitse allkomisjoni liige Tunne Kelam, nentis oma sõnavõtus, et Euroopa Liidu järgneva seitsme aasta eelarve peab vastama juba seatud poliitilistele eesmärkidele.

 

Tunne Kelami sõnul paneb Euroopa Parlament ette kahekordistada teadusuuringutele ning innovatsioonile suunatavaid eraldisi võrreldes eelmise eelarve perioodiga.

 

Euroopa Julgeoleku Organisatsiooni (European Organisation for Security) poolt korraldatud üritusele olid kokku tulnud esindajad EL institutsioonidest, liikmesriikidest ning julgeoleku tööstusest. Horisont 2020-i peamisi poliitilisi eesmärke on hõlmata raamprogrammi rakendamisel senisest enam erasektorit ning kolmandat sektorit.

 

Tunne Kelam rõhutas Euroopa Parlamendi nimel, et reaalsete tulemuste saavutamiseks on  kõigepealt vaja lihtsustada "Horisont 2020-ga" seotud bürokraatiat. Kõik osapooled peavad oluliseks raamprogrammi sidumist reaalse nõudluse ja vajadusega. Teisi sõnu – teadusuuringud, innovaatilised lahendused ning uus tehnoloogia peab leidma ka reaalset kasutust ning mitte jääma omaette eesmärgiks.

 

Osalejate sõnul tuleb märksa suuremat tähelepanu pöörata väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete potentsiaalile, kuivõrd nemad suudavad kiiremini ning paindlikumalt reageerida uuendustele ning neile rakendusi leida.

 

Koosolijad tõdesid majanduskriisi negatiivset mõju  avalikule sektorile, kelle julgeoleku tugevdamist toestavaid eelarveid on kärbitud. Seetõttu tekib kahtlus, kas on reaalselt võimalik kõiki uuendusi vastu võtta ega ellu viia. Samas nenditi, et Euroopa Liit on juba maha jäänud teadus- ja innovatsioonibaasi kaasajastamisega ning see probleem vajab kiireid poliitilisi otsuseid. Ühe võimalusena võiks antud teemasse kaasata transatlantiliste suhete paketi,  ühendades jõud USAga.

 

Tunne Kelam leidis, et Horisont 2020 peaks  esiteks kindlalt säilitama julgeoleku dimensiooni ning teiseks - viima selle vastavusse tänapäeva väljakutsetega, eriti nendega, mis puudutavad kübervaldkonda, kus uute lahenduste leidmiseks on vajalik äärmine kiirus ning efektiivsus. Just see asjaolu õigustab vajadust eraldada Horisont 2020-le piisavad rahalised vahendid. Viimaseid tuleks rakendada võimalikult paindlikult, kaasates aktiivselt   kõiki osapooli. 

 

Lisainformatsioon: Tunne
Kelami büroo, tel.: +32-228-37279

www.kelam.ee

www.facebook.com/tukebro