29.06. 2010 Läänemere strateegia edukus sõltub tõhusamast strateegilisest juhtimisest ning liikmesriikide omavahelisest paremast koordineerimisest

Täna Brüsselis Euroopa Komisjoni ja  Põhjamaade Ministrite Nõukogu eestvedamisel toimunud konverentsil "Läänemere strateegia elluviimine Euroopa ja Põhjamaade koostöösünergias", tõdes Euroopa Parlamendi Balti-Euroopa saadikuühenduse esimees Tunne Kelam, et strateegia rakendamine vajab senisest paremat koordineeritust, efektiivsemat juhtimist ning läbipaistvamat rahastamist. 


Tunne Kelam väitis oma ettekandes, et hetkel jääb  Euroopa Liidu tasandil vajaka terviklikust  ülevaatest, mis puudutab  Läänemere strateegia eri tegevusi ja projekte.  Kelami sõnul pole siiani veel kooskõlastatud seisukohti strateegia prioriteetide suhtes. Samuti napib informatsiooni, millised regioonid ja organisatsioonid on strateegiasse kaasatud, milliseid uusi projekte eri piirkondades kavandatakse.

Kelami sõnul märgiti mitme esineja poolt regioonide puudulikku kaasamist strateegia kujundamisesse. 

 

Kelami arvates on Läänemere strateegia kaugemaks eesmärgiks territoriaalse ühtekuuluvuse edendamine, milleks Lissaboni leping pakub võimalused: "Strateegia ei saa manduda liikmesriikide erinevateks ostunimekirjadeks, vaid peab keskenduma projektidele, mil on väärtus Läänemere piirkonna kui terviku arengule."

 

Kelami sõnul tekitab teatavat muret Läänemere strateegia juhtimise hetkeseis. 

"Ühelt poolt on Euroopa Komisjon rõhutanud, et strateegia juhtimine ja elluviimine on liikmesriikide ülesanne.  Teisalt – kui strateegiat peavad „juhtima“ kaheksa asjaosalist  riiki, siis ei juhi seda keegi," väitis Kelam.

Üheks lahenduseks oleks, kui igal aastal oleks strateegial  „eesistuja“, mida piirkonna riigid võiksid rotatsiooni korras teostada. 

 

Eesti saadik tõstatas küsimuse strateegia tegevuste otserahastamisest Euroopa Komisjoni poolt. Teadaolevalt tekib Euroopa Parlamendi saadikute algatusel Euroopa Liidu 2011. aasta  eelarves Läänemere strateegia eelarverida.  Euroopa Komisjon on liikmesriikidelt küsinud, mille jaoks ja kui palju nad raha sooviksid. Tunne Kelami väitel on see küsimus aga liiga üldiselt formuleeritud: "Euroopa Liidu 2011. aasta eelarves strateegia jaoks vahendite planeerimiseks peab Euroopa Komisjon kehtestama konkreetsemad kriteeriumid nii rahastavate tegevuste kui ka planeeritavate piirkonnaüleste projektide osas." Tunne Kelami ettepanekul võiks Euroopa Liit  otsefinantseerimist kasutada paremaks koordineerimiseks ning "seemnerahana"  uute projektide toetamiseks, kui need hõlmavad piirkonna kui terviku probleeme.  

 

Konverentsil esinesid Euroopa Komisjoni Regionaalpoliitika Peadirektoraadi peadirektor Dirk Ahner, Põhjamaade Ministrite Nõukogu peasekretär Halldór Asgrimsson, Informal Baltic Sea Groupi esimees Kjell Nybacka, mitmete Läänemerepiirkonna regioonide ja organisatsioonide esindajad.