09.02. 2010 Barroso II Komisjon - võimalus ja vastutus

Euroopa Parlament hääletas täna Euroopa Komisjoni uue koosseisu üle. Euroopa Rahvapartei (ERP) fraktsiooni liige Tunne Kelam hääletas Barroso II Komisjoni kinnitamise.  


Hääletamisele eelneval debatil pöördus Tunne Kelam Komisjoni presidendi poole, meenutades José Manuel Barrosole, et tema teine ametiaeg langeb sümboolselt kokku  60. aasta möödumisega ajaloolisest Schumani deklaratsioonist (9. mai 1950).

Tunne Kelam ütles, et Euroopa Liidu  praeguse keskea kriisi taustal, kus on tunda väsimust, usu puudumist oma otsuste mõjusse ning kus kõheldakse edasise laienemise ees, on Barrosol ajalooline võimalus läbimurdeks.

"Teil, härra Barroso on ajalooline võimalus ilmutada just praegu riigimehelikkust, alustada tõelisi reforme ning kavandada usutav pikaajaline arenguperspektiiv,"  ütles Kelam. 


"Euroopa ühinemise algatajate jaoks oli tookord ainus lahendus tõusta kõrgemale kitsastest rahvuslikest huvidest, alustamaks just seda avatud ja suuremeelset poliitikat, mida oma sissejuhatuses mainisite."


Tunne Kelami jaoks on uue Komisjoni esmane ülesanne  Euroopa Liidu  ühispoliitikate tegelik rakendamine, eriti ühtse energiaturu kujundamise lõpuleviimine.


Võttes kokku tänast debatti, nimetas Tunne Kelam nelja kriitilist teemat, mida parlamendiliikmed esitasid:

Esiteks - uue Komisjoni liikmete portfellide osaline kattuvus ning tegevusalade teatav ebamäärasus, mis parlamendiliikmete arvates võib ähmastada volinike vastutust.


Teiseks
- üldsõnalisus, mis paljude arvates pole usutavalt kaetud konkreetsete tegudega.  "Mõned kolleegid tsiteerivad Komisjoni kava viia lõpule ühisturg, kaitsta selle avatust ja võrdset konkurentsi monopolide vastu," nentis Kelam.  "Kuid samas ei soovita näha poolriiklike monopolide jätkuvat toimimist mõnes suures liikmeriigis ning kõheldakse nende suhtes reegleid rakendamast, kuivõrd see tähendaks konflikti vastava valitsusega". 


Kolmandaks
  - Catherine Ashtoni isik, kes osutus kõige "populaarsemaks"  kahtluste märklauaks.  Ka Euroopa Rahvapartei juhtivad poliitikud tegid  kriitilisi märkusi Euroopa Liidu  välispoliitika kõrge esindaja aadressil ning hindasid tema senist tegevust nõrgaks.


Neljandaks
- mured Komisjoni ametissekinnitamise venimine.  Liberaalide fraktsiooni esimees Guy Verhofstadt kutsus üles mitte enam kordama praktikat, kus vana Komisjon jätkab üle poole aasta kohatäitjana.


Tunne Kelami sõnul on siin kaasvastutus parlamendil, kelle enamus  polnud nõus Barrosot ametisse kinnitama juba 2009. aasta juulis, nagu seda välja pakuti.


Tunne Kelami hinnangul on eriti oluline, et uus Komisjon oleks tegevuses tõhus, neutraalne ega alluks liikmesriikide valitsuste liigsele survele. 


"Portfellide ja tegevusalade jagunemises osutatud ebamäärasus on tõsine probleem,"  väitis Kelam.  "Poliitiliste esindatuse kaalutlustel on Komisjoni koosseis paisunud 27-le, kellele tuleb leida tegevusala.  Kuid niiviisi jätkata ei ole edasises perspektiivis mõeldav.   Euroopa kodanikel on vaja hästi toimivat ja Euroopa Liidu  poliitikaid tõhusalt koordineerivat täitevorganit, mitte poliitilist esinduskogu."


Komisjoni edasine liigendamine 14-15 vanemvolinikuks ja nooremvolinikeks, kes vahelduvad omavahelise rotatsiooni korras, oleks Kelami arvates praktilisem lahendus. 


Euroopa Komisjoni uue koosseisu poolt hääletas 488, vastu 137 ja erapooletuks jäi 72 saadikut
.